Persoonlijke effectiviteit definitie


Houdt zo te zeggen van veel en lekker eten. Geeft ook aan in het dagelijks leven weinig te bewegen, geen half uur per dag. Houdt van televisie kijken en puzzelen. Diabetes mellitus, diabetes mellitus is een verzamelnaam voor een groep stofwisselingsziekten die gekenmerkt worden door hyperglykemie, diabetes mellitus is een veel voorkomende chronische ziekte. De oorzaak van diabetes is een defect van de insulinesecretie van de bèta cellen in de eilandjes van langerhans in de pancreas of door een slecht respons van de cellen op insuline, waardoor er insulineresistentie optreed. Er zijn globaal twee hoofdcategorieën van diabetes mellitus; namelijk type 1 en type. Diabetes mellitus type. Type 1 is de insuline afhankelijke diabetes mellitus wat vroeger ook wel juveniele diabetes werd genoemd omdat deze vorm zich vaak voor het dertigste jaar openbaart.

met haar vriendin in een eengezinswoning. De partner van. Heeft twee kinderen, hiermee is een goed contact. Werkt niet in het dagelijks leven en wordt begeleid door Mediant vanwege de borderline. Partner is erg betrokken bij de zorg voor.

Had erg veel dorst en moest veel plassen de laatste dagen en was erg vermoeid. Kwam op de spoed eisende hulp met een bloedglucose van 37mmol/L. Doormiddel van verschillende onderzoeken is diabetes mellitus type 2 gediagnosticeerd. Heeft daar een actrapidpomp gekregen en een 2 liter nacl 0,9 infuus. Is 1,81 en weegt 105 kg en heeft een buikomvang van 110cm. Het bmi van. Behoort dus tot de categorie obesitas. Is tevens bekend met een laag iq van 78 en met borderline. Probleem beinvloedende factoren; - . Heeft moeite met het begrijpen van nieuwe informatie - .

Zet je naar succes!


Inleiding, voor de grote rollen zorgverlener en regisseur heb ik ervoor gekozen om een gezondheidsvoorlichting te gaan geven waarbij ik een plan opstel en deze uitvoer. Voor dit gezondheidsvoorlichtingplan heb ik gekozen om voorlichting te geven aan een patiënt die wordt opgenomen op de afdeling met net vastgestelde diabetes. In dit plan zal ik verschillende punten uitwerken, te beginnen bij de casus. Het bepalen van het gezondheidsprobleem, de gezondheidskundige analyse, de verschillende gedragsdeterminanten en de gezondheidskundige interventies. Uiteindelijk zal ik afsluiten met een evaluatie van de gezondheidskundige interventies. Casuïstiek bij het gvo-plan, reden van opname:. X geboren op 5-10-66 is opgenomen met hyperglykemie op de afdeling algemene interne, infectieziekten en endocrinologie.

Persoonlijke effectiviteit, assertiviteit en organisatiecultuur - millian


Het bijsturen bestaat heel vaak uit het remmen of blokkeren van een celfunctie. Zo gaan bijvoorbeeld maagzuursecretie-inhibitoren de productie van maagzuur door de maagcellen remmen. In het algemeen gebeurt het remmen meestal door het blokkeren van receptoren op de buitenkant van de cel of door het blokkeren van enzymen in de cel. Zie verder bij werkingsmechanismen. Indeling naar werkingsmechanisme bewerken Er zijn geneesmiddelen waarvan de werking op puur fysische effecten berust, bijvoorbeeld osmotische aantrekking van water bij sommige laxeermiddelen of op puur scheikundige reacties, bijvoorbeeld het neutraliseren van maagzuur met alkalische stoffen. Meestal berust de werking echter op een biochemische interactie tussen het geneesmiddel en signaalstoffen, zoals hormonen of neurotransmitters, of in de cel. De meeste geneesmiddelen zijn agonisten of antagonisten voor fysiologisch belangrijke signaalstoffen, en werken door zich te binden aan zogenaamde receptoren. Receptoren zijn eiwitten die zich vaak op de buitenkant van de cel bevinden en tot doel hebben om signaalstoffen van buiten de cel te binden.

Ofwel wordt de cel zodanig beschadigd of gedood dat de cel haar normale functie(s) niet meer kan uitvoeren. Dit is dus functieverlies en is de meest voorkomend gevolg van schade. Een tweede mogelijk gevolg, die veel minder voorkomt, is dat cel een nieuwe schadelijke functie ontwikkelt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kankercellen: ze vertonen nieuwe schadelijke functies waaronder ongeremde celdeling. De indeling in werkingsstrategie bestaat op het hoogste niveau dan ook in twee takken: enerzijds het verminderen van de schadelijke factoren of de nieuwe schadelijke functies, anderzijds het vervangen van de verloren functies ook wel substitutietherapie genoemd. Zo behoren antibiotica tot de eerste groep: ze verminderen de schadelijke factor, namelijk het aantal bacteriën. Insuline behoort tot de tweede groep: insuline vervangt de verloren gegane insulineproductie door de pancreascellen.

De werkingsstrategie van het verminderen van de schadelijke factoren kan nog verder opgedeeld worden in elimineren of bijsturen. Elimineren Bij elimineren is het de bedoeling de schadelijke factoren te verminderen door ze te doden of door ze rechtstreeks te neutraliseren. Voorbeelden zijn antibiotica (doden bacteriën antivirale middelen (doden virussen antimycotica (doden schimmels antiparasitaire middelen (doden parasieten zoals malaria antitumorale middelen (doden kankercellen). Een voorbeeld van rechtstreeks neutraliseren is het neutraliseren van maagzuur met basische stoffen (antacida). Bijsturen Bij bijsturen is het de bedoeling de productie van schadelijke factoren door de cel te verminderen door de cel bij te sturen. Het overgrote deel van alle geneesmiddelen werkt volgens deze strategie.

training Persoonlijke effectiviteit

Nu weet men dat de hoofdoorzaak van maagzweren een bacterie is (Helicobacter pylori) en is een antibacteriële therapie de meest causale therapie geworden. Het gevolg van een ziekte is tegelijkertijd vaak de oorzaak van een volgende ziekte. Is het bestrijden van het gevolg dan een symptomatische of een preventieve therapie? Indeling naar therapeutische effect bewerken dit overlapt sterk met de indeling volgens orgaansysteem. Indeling naar werkingsstrategie bewerken de indeling naar werkingsstrategie is gebaseerd op de manier waarop het geneesmiddel inwerkt op het ziekteproces. Zeer eenvoudig gesteld kan men zeggen dat een ziekte ontstaat doordat schadelijke factoren (zoals giftige wallen stoffen, zuurstoftekort of ziekteverwekkers) schade toebrengen aan ons lichaam. Meestal is die schade op het niveau van de cel. Die schade kan twee gevolgen hebben.

Persoonlijke effectiviteit: wat houdt het in en hoe verbeter je het?

Een atc-code voor een geneesmiddel bestaat uit 7 letters/cijfers, onderverdeeld in 5 niveaus. Het geneesmiddel Metformine (een middel bij diabetes) wordt bijvoorbeeld als volgt ingedeeld: a - maag-darmkanaal en metabolisme (niveau 1: anatomische hoofdgroep) A10 - geneesmiddelen gebruikt bij diabetes (niveau 2: therapeutische subgroep) A10b - orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen (niveau 3: farmacologische subgroep) A10ba - biguaniden (niveau. Symptomatische therapie: bestrijden van de gevolgen van een ziekte. Palliatieve therapie: verlichten van pijn (genezen is geen doel, vaak bij terminale patiënten) Preventieve therapie: voorkomen van een ziekte. Diagnostische toediening: het toedienen van een stof met als doel uit te vinden aan welke aandoening de patiënt lijdt of welke de oorzaak van de aandoening. De grens tussen deze indelingen is om allerlei redenen niet zo heel scherp: zo is wat vandaag de oorzaak van een bepaalde ziekte lijkt, misschien morgen slechts een gevolg en ligt de oorzaak dieper. Zo dacht men vroeger dat een combinatie van stress en maagzuur de oorzaak van maagzweren was. Het maagzuur neutraliseren of de productie ervan onderdrukken was dan een causale therapie.

Zo vallen de volgende middelen onder de definitie van geneesmiddel: middelen met een therapeutische (genezende) werking - bijvoorbeeld een antibioticum, middelen met een profylactische (preventieve) werking - bijvoorbeeld een antimalariamiddel. Middelen die dienen om een diagnose te stellen - bijvoorbeeld oogdruppels die door de oogarts tijdens spreekuur wordt gebruikt, middelen die dienen om fysiologische functies bij de mens te herstellen, verbeteren of wijzigen - bijvoorbeeld een middel dat bij suikerziekte wordt gebruikt, bij een. In de praktijk zijn er, in vergelijking tot de totale hoeveelheid beschikbare middelen, slechts een zeer beperkt aantal die een genezende werking hebben en verreweg het overgrote deel van de medicijnen hebben geen genezende werking, maar worden gebruikt om fysiologische functies te beïnvloeden. Inhoud, geneesmiddelen kunnen op veel manieren worden ingedeeld: gangbare methoden zijn bijvoorbeeld naar therapeutisch doel, bijvoorbeeld preventieve middelen; naar therapeutisch effect, bijvoorbeeld bloeddrukverlagende middelen; naar orgaansystemen van het menselijk lichaam; naar chemische structuur, bijvoorbeeld benzodiazepinen ; naar werkingsstrategie, bijvoorbeeld substitutie; naar werkingswijze of werkingsmechanisme, bijvoorbeeld. Een indeling die internationaal zeer veel wordt gebruikt is de atc/ddd-classificatie. Atc staat voor Anatomisch Therapeutisch Chemisch. Deze classificatie wordt door de wereldgezondheidsorganisatie in noorwegen toegekend.

Persoonlijke effectiviteit - schouten nelissen

Pillenbakje voor dagelijks gebruik, met vakindeling voor morgen, middag, avond en nacht. Tilidine, een pijnstiller, een geneesmiddel, ook medicijn en medicament, is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het (dierlijk of menselijk) lichaam. 1, de wetenschap van de geneesmiddelen heet farmacie. De wetenschap naar de effecten van geneesmiddelen in het menselijk lichaam (humane) farmacologie. Het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ook wel farmacotherapie of geneesmiddelentherapie genoemd. Veel geneesmiddelen hebben een plantaardige, dierlijke of andere biologische oorsprong zoals respectievelijk de alkaloïden, bepaalde insulines of penicillinen, maar de meesten worden tegenwoordig synthetisch gemaakt. Vaak worden om praktische redenen grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong als uitgangsstof voor de synthese van geneesmiddelen gebruikt. Volgens de definitie in de nederlandse geneesmiddelenwet 1 hoeft een geneesmiddel dus niet altijd te genezen, en omvat het bijvoorbeeld ook diagnosemiddelen en middelen die preventief (profylactisch) worden ingezet.

Persoonlijke effectiviteit definitie
Rated 4/5 based on 662 reviews